Nhân vật lịch sử

Năm 938, sau khi đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chọn Cổ Loa làm kinh đô, kết thúc 1000 năm Bắc thuộc. Ngô Quyền sinh 4 người con trai: Ngô Xương Ngập (Thiên Sách Vương), Ngô Xương Văn (Nam Tấn Vương), Ngô Nam Hưng, Ngô Càn Hưng (Thất truyền).

Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Vương Quyền. Sau khi Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha tiếm ngôi, Xương Ngập sợ quá bỏ chạy  về Nam Sách Giang, trú ngụ ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương. Khi trốn về Nam Sách, Xương Ngập lấy vợ ở đó và có con là Ngô Xương Xí sau này trở thành một sứ quân chiếm giữ vùng Bình Kiều (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc)

Năm 951, sau khi Xương Văn khôi phục lại quyền lực cho triều đình nhà Ngô liền đón anh về kinh cùng trông coi việc nước. Ngô Xương Ngập xưng làm Thiên Sách Vương.

Sau khi trở về Cổ Loa, Xương Ngập ngày càng chuyên quyền. Sử gia Ngô Sỹ Liên viết: “Nam Tấn đón Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Xương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em, để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ lớn lao ư? Lại câu nệ về phận đích trưởng, cùng xưng vương, trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai làm phúc, đến nỗi Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa, thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện”. Vài năm sau, năm 954, Ngô Xương Ngập qua đời, chấm dứt tình trạng hai vua. Quyền lực của chính quyền nhà Ngô lại quy về một mối.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA