An Dương Vương
Ngày 16 tháng 12 Năm 2019
An Dương Vương
Mỵ Châu
Ngày 16 tháng 12 Năm 2019
Trọng Thuỷ
Ngày 16 tháng 12 Năm 2019
Cao Lỗ Hầu
Ngày 16 tháng 12 Năm 2019
Ngô Quyền
Ngày 16 tháng 12 Năm 2019