KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 – 27/7/2020)
Ngày 24 tháng 07 Năm 2020

Cổ Loa, vùng đất địa linh nhân kiệt đã từng hai lần được chọn làm kinh đô trong buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc, đó là nhà nước Âu Lạc thế kỷ III TCN và nhà nước quân chủ của Ngô Quyền thế kỷ X đặt nền móng cho độc lập, tự chủ thực sự, lâu dài của dân tộc. Nhân dân Cổ Loa luôn có tinh thần yêu nước, khát vọng tự do, một lòng tận trung với Đảng với Bác Hồ.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Cổ Loa là An toàn khu (ATK) – nơi bảo vệ cơ quan Trung ương, cán bộ của Đảng để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước và là xã đầu tiên trong huyện Đông Anh khởi nghĩa giành chính quyền. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Cổ Loa là cơ sở kháng chiến và là hậu phương vững chắc tập trung sức người, sức của động viên hàng trăm con em hăng hái lên đường tòng quân giết giặc, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất nước nhà, thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc. Cùng với quân và dân cả nước, Cổ Loa có 246 người con đã anh dũng hi sinh, 26 bà Mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 100 thương, bệnh binh là những tấm gương ngời sáng về tinh thần, phẩm chất cách mạng, quyết hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhân dân Cổ Loa cùng nhân dân cả nước đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó chung tay bảo vệ, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử đồng thời phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng hướng đến hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 huyện Đông Anh trở thành quận thuộc thành phố Hà Nội.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Cổ Loa

Bằng công nhận danh hiệu "Gia đình cách mạng gương mẫu"

Danh sách liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Nguồn: Lịch sử Đảng bộ xã Cổ Loa 1945 - 2005)

Danh sách liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (Nguồn: Lịch sử Đảng bộ xã Cổ Loa 1945 - 2005)

Danh sách liệt sĩ thời kỳ sau kháng chiến chống Mỹ (Nguồn: Lịch sử Đảng bộ xã Cổ Loa 1945 - 2005)

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA