MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DI SẢN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020

Dâng hương tại đền Thượng

Giáo viên và học sinh tưởng niệm đức vua An Dương Vương

Học sinh nghe thuyết minh tổng thể về Khu di tích Cổ Loa

Học sinh tìm hiểu và làm phiếu học tập về di tích đền Thượng

Học sinh trên đường thăm di tích thành Cổ Loa

Học sinh tìm hiểu và làm phiếu học tập về di tích thành Cổ Loa

Học sinh tìm hiểu và làm phiếu học tập về di tích đình Ngự Triều Di Quy

Học sinh tìm hiểu kiến trúc gỗ di tích

Trải nghiệm đắp thành Cổ Loa

Trải nghiệm bắn nỏ Loa thành

Trải nghiệm đóng xôi oản lá mít

Trải nghiệm đóng bỏng Chủ

Trải nghiệm in tranh

Trải nghiệm ghép tranh

Trải nghiệm kéo co

Trải nghiệm nhảy sạp

Trải nghiệm đi cầu khỉ

Trải nghiệm ném còn

Học sinh xem diễn tuồng tại Khu di tích Cổ Loa

Lãnh đạo Ban trao phiếu chứng nhận tham gia chương trình Giáo dục di sản tại Khu di tích Cổ Loa cho các em học sinh

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA