THÔNG BÁO: DỪNG TỔ CHỨC LỄ HỘI CỔ LOA XUÂN TÂN SỬU 2021
Ngày 09 tháng 02 Năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 66/DSVH-DT ngày 28/01/2021 của Cục Di sản Văn hóa về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Thông báo số 48/TB-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa, đền Sái huyện Đông Anh năm 2021,

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc, Thành phố Hà Nội cũng như huyện Đông Anh, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa trân trọng thông báo:

Dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa xuân Tân Sửu 2021 và không tổ chức đón khách tại Khu di tích Cổ Loa ngày Mùng 5-6/tháng Giêng.

Trân trọng!

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA