Các miếu cổng thành
 
 

Trong cấu trúc thành Cổ Loa, thành Ngoại và thành Trung đều mở 5 cửa, trong đó có một cửa chung ở phía nam, gọi là Trấn Nam Môn, hay Cửa Nam.

Như vậy, 2 vòng thành Ngoại và Trung có 9 cửa. Vòng thành Nội mở một cửa, hiện nay không còn, chỉ được biết qua truyền thuyết rằng cửa mở ở phía nam, thẳng cửa đình Cổ Loa. Cũng theo truyền thuyết, hai bên cổng của các vòng thành đều dựng miếu để thờ thần và thờ các tướng lĩnh triều đình Âu Lạc. Hiện nay chỉ còn 5 miếu: 2 miếu ở hai bên Trấn Nam Môn, miếu cửa Bắc, cửa Tây Bắc thành Trung và miếu cửa Tây Nam thành Ngoại.

 

Miếu cửa Bắc thành Trung

 
 

Miếu cửa Nam bên Đông

 
 

Miếu cửa Nam bên Tây

 

Các miếu đều xây trên mặt thành cạnh cổng, quy mô nhỏ, một gian, tường bao ba mặt, mặt trước đặt cửa vòm cuốn, hai bên có trụ đèn lồng, trong xây ban thờ thần. Các miếu đều được trùng tu vào năm 2002.