CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành, có chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa.

Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Căn cứ kế hoạch phát triển của Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị gắn với các nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi Khu di tích Cổ Loa;

- Tổ chức lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ giữ gìn các di sản, di vật, cổ vật trong Khu di tích Cổ Loa theo đúng quy định của pháp luật;

- Biên tập nội dung và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để mọi người tham gia bảo vệ di tích và quảng bá, giới thiệu phát khu giá trị của Khu di tích Cổ Loa trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lễ hội nhằm phát huy giá trị khu di tích; giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo vệ trật tự, an toàn cho các hoạt động tại khu di tích;

- Phối hợp với phòng nghiệp vụ của Trung tâm tổ chức các hoạt động trưng bày giới thiệu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Khu di tích Cổ Loa để phục vụ khách tham quan và triển khai thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm giao;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ, vui chơi, giải trí tại khu di tích theo đúng quy định của pháp luật và của Thành phố;

- Tổ chức đón tiếp, thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan trong nước và quốc tế.