Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban:

+ Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

+ Phòng Nghiệp vụ di sản.

+ Phòng Quản lý.