Ngô Quyền
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Ngo Quyen was born in Mau Ngo year (898), 5th year of Can Ninh reign, in the local influential family in Duong Lam commune, Son Tay town, Hanoi.
Cao Lỗ – Ông Nỏ (Crossbow Man)
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Trọng Thủy
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Mỵ Châu Princess
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Thục Phán – King An Dương Vương
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021