NGÔ XƯƠNG NGẬP
Ngày 29 tháng 12 Năm 2022
Ngô Xương Ngập is the eldest son of Ngô Quyền. After Ngô Quyền died, Dương Tam Kha usurped the throne, Xương Ngập was so scared that he fled to Nam Sách Giang, staying at Phạm Lệnh Công’s house in Trà Hương. When he escaped to Nam Sách, Xương Ngập got married and had a child, Ngô Xương Xí, who later became an ambassador to occupy Binh Kieu (now in Vinh Phuc province).
NGÔ XƯƠNG VĂN
Ngày 29 tháng 12 Năm 2022
CO LOA COPPER PLOWSHARE COLLECTION
Ngày 29 tháng 12 Năm 2022
Ngô Quyền
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Cao Lỗ – Ông Nỏ (Crossbow Man)
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Trọng Thủy
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Mỵ Châu Princess
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021
Thục Phán – King An Dương Vương
Ngày 21 tháng 12 Năm 2021