Intangible cultural
CoLoa festival
Thời gian:
Lễ hộ Cổ Loa được tổ chức tại đền Thượng vào ngày Mồng 5, 6 tháng Giêng nhằm tôn vinh công đức của An Dương Vương, vị vua sáng lập ra nhà nước Âu Lạc, người đã có công xây thành Cổ Loa.
Nghi thức:
Mở đầu là tục dâng lễ. Sau tiếng trống lệnh, Bát xã (tám làng) theo thứ tự tiến vào cung vua.
Tiếp đó, các làng trong "Bát xã Loa thành" lần lượt tiến lễ dâng vua.
Sau khi tế lễ ở đền Thượng, các đoàn rước kiệu quang hồ bán nguyệt sang phía đình Ngự Triều Di Quy và am Mỵ Châu
Hoạt động:
Biểu diễn tuồng, chiều, múa rối nước, hát quan họ trên thuyền, bắn nỏ, cờ người, đấu vật, đu tiên, ném còn, đập niêu đất, chọi gà ...
Customs and traditions
Traditional job
BỎNG CHỦ CRAFT

Bỏng Chủ (Chủ poprice) is a kind of food that is only made in Cổ Loa (the old Chủ Village). Legend has it that Bỏng Chủ was a kind of foodstuff reserved for the soldiers in the battles because it could have been kept for a long time. It is also an indispensable offering in Cổ Loa festival on 6th January (Lunar Calendar) which used to dedicate to the king…

MẠCH TRÀNG RICE VERMICELLI

Mạch Tràng rice vermicelli (Rice vermicelli of Mạch Tràng village) are the common food of Cổ Loa inhabitants. As compared to other types from other areas, Mạch Tràng vermicelli are not as white and eye-catching as the others but are typically ivory.