BÃI HAMLET ĐIẾM (CỔ LOA COMMUNE – ĐÔNG ANH DISTRICT)
Ngày 25 tháng 12 Năm 2023
Bãi hamlet is located in the north of the Internal rampart near the Middle rampart and the External rampart on the main road from the north gate to the south gate of Cổ Loa citadel.
ĐÌNH CHIỀN SITE
Ngày 29 tháng 12 Năm 2022
TIÊN HỘI SITE
Ngày 29 tháng 12 Năm 2022
CỔ LOA BRONZE SPEARHEAD AND AX
Ngày 29 tháng 12 Năm 2022
CO LOA MOULD COLLECTION
Ngày 29 tháng 12 Năm 2022
LIÊN CHÂU CROSSBOWS
Ngày 24 tháng 12 Năm 2021
LIÊN CHÂU CROSSBOWS
Ngày 23 tháng 12 Năm 2021
CỔ LOA BRONZE DRUM
Ngày 23 tháng 12 Năm 2021