LỆ CỔ HÚY NHẬT ĐỨC VUA AN DƯƠNG VƯƠNG
Ngày 06 tháng 04 Năm 2022
Theo cổ lệ của địa phương được ghi trong cuốn “Ngọc phả cổ lục”, ngày mồng 7 tháng 3 Âm lịch là ngày “vua băng hà” còn gọi là húy nhật đức vua An Dương Vương. Việc soạn các loại lễ phẩm và chia lễ cho các chức sắc và dân đinh trong ngày húy nhật đức vua quy định thành lệ tục rất rõ ràng chặt chẽ được ghi chép lại trong cuốn “Tục lệ xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, tổng Cổ Loa, tỉnh Phúc Yên”
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC MỪNG XUÂN 2022
Ngày 19 tháng 01 Năm 2022
LỄ TIẾP NHẬN VÀ BÀN GIAO QUAN ĐÁM
Ngày 19 tháng 01 Năm 2022