TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DI SẢN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA ĐẾN CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA…
Ngày 03 tháng 11 Năm 2022
Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh tuyên truyền, giới thiệu chương trình Giáo dục di sản tại Khu di tích Cổ Loa đến các trường học trên địa bàn huyện Đông Anh nhằm đẩy mạnh chương trình Giáo dục di sản tại Khu di tích Cổ Loa và đưa việc dạy học lịch sử địa phương vào các nhà trường.