Kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 – 2019)
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019
Ngô Quyền là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của dân tộc Việt Nam.